Our Partners

Our Partners


Don't hesitate to contact us!

Our quotes are personalized to each company, therefore the recommended product or service shall fit in the existing system, in order to ensure continuous and uninterrupted operation. We hope that your company will be greeted as one of our partners in the near future.


About Us

About Us


Our goal is to provide our clients with personalized services and solutions which are able to contribute to their business successes and development.

Over the course of the previous years, we were able to establish a high-end partnership with many of the market-leading manufacturers, therefore we are always able to recommend the most suitable products and solutions to our clients. Our main profile is the establishment, development and operation of computer infrastructure.


The members of our technical team have many decades of experience in the establishment, development and fully comprehensive operation of IT infrastructures, and also in the fully comprehensive operation of systems.

Extending and updating the knowledge of our professionals is very important for us, therefore our colleagues are attending to trainings organized by manufacturers on a regular basis. We believe that continuous professional development is essential, as being the only way to provide our clients with services of the highest possible standard.


Our company has ISO 27001 certificate.

ISO 27001 is an information security standard, published mutually by the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC). It defines the requirements of the establishment, implementation, maintenance and continuous repair of information security systems within a given organization.


Don't hesitate to contact us!

Our quotes are personalized to each company, therefore the recommended product or service shall fit in the existing system, in order to ensure continuous and uninterrupted operation. We hope that your company will be greeted as one of our partners in the near future.


Privacy Policy

Adatvédelmi nyilatkozat -Kermann IT

 1. Bevezetés

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. kermann.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://kermann.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 6. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 7. Definíciók

2.0.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 1. Alapelvek a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.A kermann.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a kermann.hu portál látogatása során a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

A kermann.hu címen elérhető portál html kódja a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A kermann.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A kermann.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a kermann.hu-tól!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

4.3. Kermann hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

4.4. A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Ügyfélkapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Cloudways Ltd által működtetett szervereken találhatók meg.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest megyei bíróság, mint cégbíróság

Adószám: 14160080-2-42

E-mail: info@kermann.hu

 1. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: Cloudways Ltd.,

Székhely: 52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta MST2653, Malta

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. költségtérítést állapít meg.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelrendelte.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kermann IT

About Us

Our goal is to provide our clients with personalized services and solutions which are able to contribute to their business successes and development.

Find out more

Our Services

A secure, modern IT system is the cornerstone of an efficient business.


Complete infrastructure development
Server/Storage/Networking
Virtualisation
Cloud services
Integrating Microsoft services

System maintenance
Technical support
24/7 availability
Outsourcing

Passive network design and -implementation
Wireless networking
Network security
IP telecommunications

Consultancy
Consolidation & Modernization
System optimization
IT strategy development

24/7 availability
Analysis
Ticketing system
Reporting

HW/SW sales
Procurement support
Public procurement

Find out more

64

Successful Projects

3150

Satisfied Customers

7209

Problems Solved

38

Cups of Coffee Daily

Why use the services of Kermann IT?

Each successful enterprise is supported by an effective computer system. The group of Kermann is dedicated to serve its clients with a computer background of the highest standard. Our personalized offers are providing help for the further development of our clients by meeting their demands completely, while being cost-effective and still using futuristic solutions. We hope that your company will be greeted as one of our partners in the near future.

Principles we believe in:

Expertise

Flexibility

Experience

Customer Orientation

Our Partners

Over the last few years we established numerous high-level partnerships with many market-leading manufacturers across various industries, enabling us to deliver the most suitable solutions and products to our prospective clients.


Contact

Our address

H-1139 Budapest, Röppentyű u. 48.

Email us

info@kermann.hu

Call us

+36 (1) 445 1670

H-1139 Budapest, Röppentyű u. 48.

Contact

Contact

Don't hesitate to contact us!

Our quotes are personalized to each company, therefore the recommended product or service shall fit in the existing system, in order to ensure continuous and uninterrupted operation. We hope that your company will be greeted as one of our partners in the near future.  Contacts:

  H-1139 Budapest, Röppentyű u. 48.
  Email: info@kermann.hu
  Phone: +36 (1) 445 1670  Services

  Our Services


  We believe that an IT infrastructure which works properly may be made available for each company nowadays. Both in case of greenfield investment and reconstruction of an already existing infrastructure, we provide our clients with the design and implementation of an optimal, maximally integrated and secure IT infrastructure, by the means of our solutions which are independent from the manufacturers.

  Establishment of complete infrastructures

  Thanks to our professional team of engineers, we undertake to perform greenfield establishments, and also to complete implementation projects in case of the reconstruction of existing infrastructure, from design to realization. As having certificates from multiple manufacturers, our team of engineers has a knowledge which covers every field and an experience of many years.

  Server/Storage/Networking

  We serve our clients with highly reliable solutions of market-leading manufacturers, both for the enlargement of an infrastructure and the modernization of existing systems.

  Virtualization

  Virtualization is an essential part of each modern infrastructure, including solutions based on Hyper-V, VMware or Citrix; we undertake the establishment or enlargement of virtualization environments, following the performance of the necessary compatibility assessments.

  Cloud services

  The rapidly developing and changing business demands may be satisfied in the most effective manner by the implementation of cloud services. In accordance with the demands of our clients, we undertake to implement hybrid infrastructures of solutions based on Office 365 or Azure, and even to implement systems completely based on cloud services.

  Implementation of Microsoft products

  Microsoft offers market-leading solutions for reliable and secure company base infrastructure, company correspondence, group work or other modern solutions of communication, which are allowing the establishment of an effective and modern office environment.


  Equally for small, medium and large enterprises, the group of Kermann provides personalized operational services, in accordance with the contractually undertaken reaction times, even by providing an availability of 24/7. In addition to our remote access based operational service, we provide continuous on-site presence if required. Our operational activity is administered in our professional ticketing system, but of course, we may record the reports received by us in the own ticketing system of the client if necessary. Over the course of the provision of our services, we apply the model Level 1-2-3, where Level 1 consists of our Helpdesk team and on-site desktop operating colleagues, our Level 2 professionals are usually responsible for the operation of network and server side infrastructure, and our engineers representing Level 3 are primarily participating in operational support and project type objectives. Within the framework of our operational support service, we provide the own operational groups of our clients with professional assistance, which may cover the support of complete computer infrastructures, or only subdomains (LAN devices, firewalls, servers, storage devices).


  We believe that having an IT infrastructure which works effectively is a fundamental of each modern enterprise. We consider it important to support our clients in the effective use of their computer systems, and in the definition of the proper directions of development. We intend to contribute to the success of our clients by establishing an effective computer background:

  • consultation
  • consolidation and modernization
  • system optimization
  • development of IT strategies


  We undertake to design and implement complete computer networks by the participation of our professionals who have high-level manufacturer qualifications and a professional experience of decades. In addition, we provide support in error identification of network systems (testing, data collection, measurement, monitoring), and also in the preparation of proper suggestions and plans, following their assessment.

  The group of Kermann undertakes the

  • design and implementation of the most advanced copper and optical, outdoor and indoor LAN cable systems, with a measurement report and documentation.
  • revision and measurement of existing wired or wireless networks
  • establishment of computer networks, even with multiple headquarters, between headquarters, or client VPN systems
  • Installation of UTM and border protection devices
  • Design and implementation of Layer 2 and Layer 3 networks, design and implementation of complex networks including virtual networks (VLAN) and wireless networks (WLAN), establishment of supervisory networks and revision of already existing systems
  • Design, installation and operation of VoIP systems


  Our operational service is helped by our Helpdesk service effectively, which is available 24/7 according to the needs of our clients. The main task of the group is receiving user demands and reports via telephone and/or email. In accordance with predefined processes, our colleagues are organizing, analyzing and (if they have competence) remotely resolving (First level support) the received reports – if they have no competence, such reports will be forwarded to the proper professional level.

  The members of our Helpdesk team are receiving the calls of our clients in our branch office of Szeged. Our modern call center system allows us to be available continuously by using one single contact line. We communicate with our clients continuously via telephone, email, or via the own ticketing system of Kermann if necessary.

  After normal working hours between 8:00 am and 5:00 pm, we receive the reports of our clients 24/7 within the scope of an emergency system, even on bank holidays, according to a prior agreement.

  Within the scope of our Helpdesk service, we send personalized reports to our clients on a monthly or weekly basis, in order to allow them to track the activity performed by us during the current period.


  Serving the employees by computer tools representing the best quality during everyday work is essential for the life of each company. The procurement group of Kermann guarantees that our clients will be served by reliable products of market-leading manufacturers within the possible shortest delivery period. Both in case of the procurement of hardware and software, our manufacturer partnerships and extended network of suppliers are allowing us to deliver the ordered items to our clients on the lowest possible prices. If required, we support the procurement processes of our clients with our recommendations, based on many years of experience.

  Public Procurement

  We are available for institutions falling under the scope of centralized public procurement, both mandatorily or voluntarily, via our following framework agreements:

  • Procurement of servers, storage devices, and related services (x86) (KM0103SRVT17)
  • Procurement of active network elements and completion of related services – 2018 (KM0103NET18)


  Don't hesitate to contact us!

  Our quotes are personalized to each company, therefore the recommended product or service shall fit in the existing system, in order to ensure continuous and uninterrupted operation. We hope that your company will be greeted as one of our partners in the near future.